Home

高校の新教育指導要領: 日本語

Ippo-hanke laati B3-japanin  OPSin, joka pohjautuu Opetushallituksen Aasian ja Afrikan B3-kielten OPSiin. Tarkoituksena on helpottaa paikallisen ja koulukohtaisen opetussuunnitelman laadintaa ja japanin opetuksen toteuttamista lukioissa. (Otamme mielellämme vastaan kommentteja ja parannusehdotuksia.)

VIERAIDEN KIELTEN OPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET

Vieraiden kielten eri oppimäärien opetuksen yhteisenä tavoitteena on, että opiskelija

• rohkaistuu hyödyntämään kielitaitoaan luovasti opiskelussa, työssä ja vapaa-aikana
• vankentaa kohdekielen osaamistaan, kielitajuaan ja taitoaan soveltaa kielitietoa myös kielirajat ylittäen
• kehittyy tavoitteellisena kielten oppijana ja osaa soveltaa kieltenopiskelustrategioita
• ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen ja kielitaidon myötä kasvavat toimintamahdollisuudet
• osaa arvioida omaa osaamistaan sekä suunnitella kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten jatko-opintojen, työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmasta.

JAPANI KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKOSSA

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa Japanin kielessä kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasot alla olevan taulukon mukaisesti ja osaa suhteuttaa omaa osaamistaan tavoitteeksi asetettuihin taitotasoihin. Opiskelija asettaa omia tavoitteitaan, arvioi taitojensa kehittymistä ja kehittää niitä edelleen.

Näyttökuva (30).png

JAPANINKIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET

Japaninkielen B3-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

  • kokee kielellisen repertuaarinsa kasvattamisen mielekkääksi
  • kehittyy japaninkielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa
  • löytää kiinnostavia japaninkielisiä ympäristöjä
  • osaa ottaa viestinnässään huomioon keskeisiä kulttuurisia konventioita
  • muodostaa käsityksen japaninkielen eurooppalaisista kielistä poikkeavista erityispiirteistä sekä kehittyy japaninkielen kirjoitusmerkistön hallinnassa.
  • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon A2.1 vuorovaikutuksen, puhutun tekstin ymmärtämisen ja tuottamisen taidoissa sekä A1.3 kirjoitetun tekstin ymmärtämisen ja tuottamisen taidoissa ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

JAPANIN VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luontevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa vähitellen, ja opiskelijoita ohjataan käyttämään tarvittavia apuvälineitä luetun ymmärtämisessä ja tekstin tuottamisessa. Ensimmäisten kurssien aikana opetellaan hiragana- ja katakana-merkistöt. Kanji-merkkeihin tutustutaan vähitellen ensimmäisestä kurssista alkaen siten, että lukion kahdeksan kurssin aikana opiskellaan  Japanissa alakoulun ensimmäisellä ja toisella luokalla opeteltavat n. 250 perus kanji-merkkiä.  Suullista viestintää harjoitellaan edelleen kaikilla kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia.

Kursseilla käsitellään runsaasti teemoja, jotka tukevat kohdekielen kulttuuriin, maantieteeseen, historiaan ja yhteiskuntaan liittyvää osaamista. Tämä mahdollistaa luontevan integroinnin eri oppiaineisiin. Kursseille varataan tilaa opiskelijoiden esille nostamien, yhdessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn.

Kaikilla kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. Rakenteita opetellaan ja harjoitellaan joustavasti sopivien aihepiirien yhteydessä. Hyvien ääntämis- ja kuullunymmärtämistottumusten vakiinnuttamiseen varataan tarvittaessa aikaa kaikilla kursseilla.

B3-JAPANIN KURSSIKOHTAISET KUVAUKSET

JPB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Tutustutaan japanin kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan japanin  kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita, sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. Tutustutaan japanilaiseen kirjoitusjärjestelmään. Opetellaan hiragana-merkit ja harjoitellaan niiden tunnistamista, kirjoittamista ja lukemista. Tutustutaan joihinkin  yksinkertaisiin kanji-merkkeihin. Opetellaan kirjoittamaan oma nimi katakana-merkeillä.

Oppimisen menetelmiä : Japanin opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja mahdollisimman autenttista materiaalia luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella.  Kursseilla käytetään pari- ja pienryhmätyöskentelyä ja arkipäivän tilanteita harjoitellaan esimerkiksi  simuloimalla ja mahdollisesti käyttämällä pelillisiä elementtejä, mikä motivoi ja rohkaisee käyttämään japania.

Kehittyvät taidot: Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii tunnistamaan japaninkielelle tyypillisiä yksinkertaisia kieliopillisia käsitteitä, sekä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia eri kielten välillä. Hän oppii miten kulttuuri vaikuttaa vuorovaikutukseen. Opiskelija hallitsee itsenäisen työskentelyn ja rohkaistuu käyttämään omaksumaansa kielitaitoa. Hän oppii lukemaan ja kirjoittamaan hiragana-merkkejä.

Arviointi: Japaninkielen osaamista arvioidaan mahdollisimman monipuolisesti käyttämällä esimerkiksi oppimistehtäviä, osasuorituksia ja kokeita. Arviointia tehdään myös havainnoimalla opiskelijan työskentelyä oppitunneilla ja hänelle tarjotaan mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan ja kiinnostustaan monin eri tavoin.

JPB32 Matkalla maailmalla

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää viestintästrategioiden ja erilaisten kompensaatiokeinojen käyttöä. Tutustutaan myös joihinkin sosiaalisen kohtaamisen ei-kielellisiin piirteisiin. Vahvistetaan hiragana-merkkien osaamista. Tutustutaan joihinkin uusiin  kanji-merkkeihin, jotka tulevat vastaan tavanomaisissa asiointitilanteissa. Tutustutaan katakana-merkkeihin. Kirjoitetaan suppeita viestejä japaniksi.  Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan siihen, kuinka japanin kieltä kirjoitetaan tietokoneella.

Oppimisen menetelmiä : Japaninkielen opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja mahdollisimman autenttista materiaalia luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella.  Kursseilla käytetään pari- ja pienryhmätyöskentelyä, ja arkipäivän tilanteita harjoitellaan esimerkiksi simuloimalla ja mahdollisesti käyttämällä pelillisiä elementtejä, mikä motivoi ja rohkaisee käyttämään japania.

Kehittyvät taidot : Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yhä paremmin, miten kulttuuri vaikuttaa viestintään, vuorovaikutukseen ja yhteistyössä toimimiseen. Hän tutustuu joihinkin sosiaalisen kohtaamisen ei-kielellisiin piirteisiin, esimerkiksi kehon kieleen. Opiskelija hallitsee itsenäisen työskentelyn. Hän vahvistaa hiragana-merkkien osaamistaan, tutustuu katakana- ja kanji-merkkeihin,  ja harjoittelee merkkien tunnistamista ja lukemista myös itsenäisesti. Hän tuottaa ja tulkitsee suppeita viestejä. Hänen suullinen ilmaisunsa monipuolistuu ja vahvistuu.

Arviointi: Oppimista arvioidaan mahdollisimman monipuolisesti käyttämällä esimerkiksi oppimistehtäviä, osasuorituksia ja kokeita. Arviointia tehdään myös havainnoimalla opiskelijan työskentelyä oppitunneilla ja hänelle tarjotaan mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan ja kiinnostustaan monin eri tavoin.

JPB33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Käsitellään aihepiirejä ja tilanteita, jotka liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Opetellaan katakana-merkit ja joitain uusia kanji-merkkejä, jotka liittyvät jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Tutustutaan kanji-merkkien muodostamiseen, kanji-radikaaleihin, ja opetellaan kanji-merkkien tunnistamista käyttäen apuna sanakirjoja. Tuotetaan omia lyhyitä tekstejä  hiragana-, katakana- ja kanji-merkeillä turvautuen tarpeen mukaan tieto- ja viestintäteknologiaan.  Kurssi painottuu yhä puhuttuun kieleen.

Oppimisen menetelmiä : Japaninkielen opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja mahdollisimman autenttista materiaalia luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella.  Kursseilla käytetään pari- ja pienryhmätyöskentelyä ja arkipäivän tilanteita harjoitellaan esimerkiksi simuloimalla ja mahdollisesti käyttämällä pelillisiä elementtejä, mikä motivoi ja rohkaisee käyttämään japanin kieltä.

Kehittyvät taidot : Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  kehittyy japaninkielelle ominaisen kulttuuriympäristön vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoissa. Hän harjoittelee japanin kirjoitusjärjestelmän merkistöjen käyttöä ja oppii hyödyntämään kirjoitusmerkkisanakirjoja sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.  Hän tiedostaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen opiskelijana, tunnistaa itselleen sopivia opiskelustrategioita ja hallitsee itsenäisen työskentelyn taitoja. Opiskelija osaa ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan, sekä viestiä pienimuotoisia asiasisältöjä eri viestintäkanavia käyttäen.

Arviointi: Oppimista arvioidaan mahdollisimman monipuolisesti käyttämällä esimerkiksi oppimistehtäviä, osasuorituksia ja kokeita. Arviointia tehdään myös havainnoimalla opiskelijan työskentelyä oppitunneilla ja hänelle tarjotaan mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan ja kiinnostustaan monin eri tavoin.

JPB34 Kulttuurikohtaamisia

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien eroavuuksiin. Aihepiirit käsittelevät viestintää erilaisissa kohtaamistilanteissa Suomessa ja Japanissa. Vahvistetaan katakana-merkistön ja aiemmin opittujen kanji-merkkien osaamista. Opetellaan aihepiiriin liittyviä kanji-merkkejä. Hyödynnetään sekä perinteisiä että sähköisiä sanakirjoja ja sanastoja tekstien kirjoittamisessa ja lukemisessa.

Oppimisen menetelmiä : Japanin kielen opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja mahdollisimman autenttista materiaalia luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella.  Käytetään päättelyä ja vertailua uuden kielen ja kulttuurin opiskelussa. Kurssille sopivia menetelmiä ovat esimerkiksi pari- ja pienryhmätyöskentely ja mahdollisesti pienimuotoinen projektioppiminen.

Kehittyvät taidot : Opiskelija syventää tietämystään kulttuurien eroista sekä harjaantuu toimimaan kulttuuritulkkina.  Opiskelijan suullinen ja kirjallinen vuorovaikutustaito kehittyy. Opiskelija oppii uusia kanji-merkkejä   ja kehittyy tietoteknologian hyödyntäjänä ajattelun, kielen tuottamisen ja viestinnän työkaluna. Opiskelija osaa työskennellä itsenäisesti ja tuottaa rohkeasti omaa puhuttua ja kirjoitettua tekstiä.·

Arviointi: Japaninkielen osaamista arvioidaan monipuolisesti. Arviointi voi koostua opiskelijan suorittamista suullisista ja/tai kirjallisista oppimistehtävistä,  esitelmistä, kurssikokeista, portfoliotyöskentelystä tai pienimuotoisista projektitöistä. Lisäksi opiskelijaa kannustetaan itse- ja vertaisarviointiin.

JPB35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. Opetellaan arkipäiväiseen elämään, hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviä kanji-merkkejä.

Oppimisen menetelmiä : Kurssilla käytetään monipuolisia menetelmiä ja mahdollisimman autenttista materiaalia luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella. Kielitaidon karttuessa dialoginen oppiminen ja tekemällä ja kokemalla oppiminen korostuu. Kursseilla käytetään pari- ja pienryhmätyöskentelyä ja vuorovaikutusta harjoitellaan keskustelemalla tai draaman keinoin.

Kehittyvät taidot : Opiskelija oppii ilmaisemaan ajatuksia, tunteita ja asiasisältöjä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa viestintätilanteissa käyttäen eri kanavia ja hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. Opiskelijan itsenäisen työskentelyn taidot kehittyvät edelleen.  Hän oppii lisää kanji-merkkejä.

Arviointi: Arviointi perustuu monipuoliseen ja jatkuvaan arviointiin. Välineinä voidaan käyttää mm. oppimistehtäviä, osasuorituksia ja kokeita. Opiskelija osaa arvioida jo omaa ja toisen osaamista ja tätä voidaan hyödyntää kurssin arvioinnissa.

JPB36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla painotetaan luetunymmärtämis- ja kuullunymmärtämisstrategoiden harjoittelua. Tutustutaan japanilaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Jatketaan omien tekstien tuottamista sekä käsin kirjoittaen että tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Opetellaan japanilaiseen kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin liittyviä kanji-merkkejä.

Oppimisen menetelmiä : Pari- ja pienryhmätyöskentelyä jatketaan. Yhteisöllistä tiedon muodostamista ja sen jakamista harjoitellaan. Menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi pienimuotoista projektioppimista.  Autenttisen ja ajankohtaisen materiaalin merkitys korostuu. Hyödynnetään mahdollista kulttuuritarjontaa ja/tai kohtaamisia japanilaisen kulttuurin edustajien kanssa luokassa tai luokkahuoneen ulkopuolella.

Kehittyvät taidot : Opiskelija oppii tunnistamaan ja tulkitsemaan kulttuurisia merkityksiä. Hän pyrkii suhtautumaan tietoon ja lähteisiin kriittisesti. Opiskelija oppii tuntemaan alan käsitteitä ja ajattelutapoja. Hän oppii käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa hyväksi luetun- ja kuullun tekstin tulkitsemisessa, ja laajentaa kanji-merkkien tuntemusta.

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja perustuu opiskelijan työn jatkuvaan havainnointiin. Työkaluina arvioinnissa voidaan käyttää kokeita, projektitöitä, oppimistehtäviä ja/tai osasuorituksia sekä portfoliota.

JPB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Opetellaan kouluun, opiskeluun ja työelämään liittyviä kanji-merkkejä.

Oppimisen menetelmiä : Kurssilla käytetään pari- ja pienryhmätyöskentelyä, ja työelämään ja opiskeluun liittyviä tilanteita harjoitellaan esimerkiksi simuloimalla.  Muina mahdollisina menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi tulevaisuuteen liittyviä pienimuotoisia ongelmalähtöisiä oppimistehtäviä ja itsenäistä opiskelua.

Kehittyvät taidot : Opiskelija oppii työelämän taitoja sekä  jatko-opintoihin tarvittavia taitoja. Hän oppii kielten eri rekistereiden hallintaa kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä. Kuuntelun ja vuorovaikutuksen taidot kehittyvät. Kanji-merkkien luku- ja kirjoitustaito karttuu.

 Arviointi: Arvioinnin välineinä kurssille sopivat itse- ja vertaisarviointi muiden arviointivälineiden lisäksi. Tällaisia välineitä voivat olla esimerkiksi oppimistehtävät,  portfoliotyöskentely tai projektityöt.

JPB38 Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta. Opetellaan luontoon, asuinympäristöön ja kestävään elämäntapaan liittyviä kanji-merkkejä.

Oppimisen menetelmiä : Kurssilla itsenäisen opiskelun taidot kehittyvät opiskelijan ottaessa vastuun omista opinnoistaan. Esimerkiksi tutkivan oppimisen menetelmiä hyödynnetään, tieto-ja viestintäteknologiaa käytetään ajattelun välineenä ja tietoa voidaan rakentaa yhteisöllisesti.

Kehittyvät taidot : Opiskelija oppii havainnoimaan ympäristöään globaalisti, saa tietoa mahdollisuuksistaan vaikuttaa aktiivisena kansalaisena sekä oppii vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Kurssilla erityissanaston ymmärtäminen ja hallinta karttuu ja opiskelija saa välineitä osallistua vaativampiin keskusteluihin. Kanji-merkkien luku- ja kirjoitustaito karttuu.

Arviointi : Arviointi on monipuolista. Työkaluina arvioinnissa voidaan käyttää kokeita, projektitöitä, oppimistehtäviä ja/tai osasuorituksia sekä portfoliota.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s